fundacja Odzyskaj zdrowie
Komórkowe wsparcie całych organizmów

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia społeczeństwa polskiego,  promocja zdrowego trybu życia i sportu oraz profilaktyka chorób, a także niesienie pomocy społecznej.
R
ealizując nasze założenia, na potrzeby człowieka spoglądamy całościowo i dlatego działamy w obszarach medycznym, psychologicznym, żywieniowym, aktywności fizycznej, a także dbamy o rozwój osobisty, artystyczno-kulturalny, tworzenie zdrowych więzi społecznych i współistnienie w zgodzie z naturą. Nasza działalność jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu licznej grupy sympatyków. Za co serdecznie Wam dziękujemy! dobrze że jesteście, dzięki Wam zmieniamy ludzkie życie na lepsze.

Mimo, iż wydaje się, że dopiero zaczynamy naszą przygodę, tak naprawdę działamy już od dawna. Od zawsze pomoc potrzebującym była dla nas priorytetem. Teraz, dzięki fundacji, możemy działać bez ograniczeń, tak jak czujemy, że powinniśmy działać.

 

Duże zmiany zaczynają się od tych małych – które każdy z nas może wprowadzić w swoim życiu. Tak właśnie powstają wielkie projekty.

Misja Fundacji

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia społeczeństwa polskiego,  promocja zdrowego trybu życia i sportu oraz profilaktyka chorób, a także niesienie pomocy społecznej poprzez działalność na rzecz i w zakresie:
1.a)      Pomoc społeczna wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 1. b) Wspieranie merytoryczne i finansowe podmiotów, realizujących cele statutowe Fundacji
 2. c) Organizacja szkoleń, sympozjów, zjazdów, tworzenie jednostek terenowych, których zadaniem jest praca socjalna, świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, skierowanej w szczególności do:
 1. osób i rodzin w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej
 2. społeczności lokalnej w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
0 +
Projekty
0 +
Wartość projektów
0 +
Kwota przekazana podopiecznym
Jeśli łączą nas wspólne cele

Współpracujmy

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę.
Chcesz zostać naszym ambasadorem, wolontariuszem, masz pomysł na projekt lub inne działanie spójne z naszymi celami 

Zapraszamy do kontaktu!